Discriminatie in al haar facetten

Conflicterende ideeën kunnen de oorzaak zijn van mateloze ellende en onbeschrijfelijke chaos, maar in wezen hoeft er niets verkeerd mee te zijn. Het is maar net hoe je erop reageert.

Het is natuurlijk niet zo dat ideeën, ook al zijn ze tegenstrijdig, conflicten veroorzaken. Het is je negatieve reactie op een idee of opinie die niet overeenstemt met je eigen mening die bij jou een conflict doet ontstaan.

Deze negatieve reacties zijn volledig automatisch. Ze doen zich voor op het moment dat je met een opinie wordt geconfronteerd die in strijd is met jouw gedachtegoed. Je kunt er niets aan doen. Het gebeurt gewoon of je het leuk vindt of niet.

Dit zijn reacties die vanuit ons onderbewustzijn komen. Op het moment dat deze reacties zich voordoen, hebben we er zo goed als geen zeggenschap meer over. Als de automatische reacties zijn uitgewerkt, kunnen we die wel overdenken en er op een meer rationele manier naar kijken.

Er zijn helaas heel wat mensen die voortdurend automatisch reageren op prikkels van buitenaf en zich nooit afvragen hoe dat komt. Waarom zijn we zo prikkelbaar en wat kunnen we eraan doen? Dit zijn heel belangrijke vragen en zeker in de tijd waarin we nu leven.

Maar laten we ons beperken tot het probleem rond conflicterende opinies die kunnen leiden tot discriminatie.

Alles begint met een idee. Zodra een idee voldoende vorm begint te krijgen, zal men erin gaan geloven. Dit is nodig, want mocht je er niet in geloven, dan zul je niet echt in staat zijn om het idee te verwezenlijken.

Vaak is een zekere vaardigheid noodzakelijk. Die vaardigheid zal je helpen om jezelf te overtuigen dat je het idee ten uitvoer kan brengen. Je investeert tijd en meestal ook geld maar zeker moeite om tot een resultaat te komen. Dit is hoe een idee gefixeerd geraakt in je denkwereld.

Hoe ga je nu reageren als iemand begint te beweren dat jouw idee schadelijk, zinloos of onuitvoerbaar is. Of deze bewering nu wel of niet waar is, je gaat dit vast niet leuk vinden.

We nemen ook heel veel ideeën over van allerhande informatiebronnen, maar vooral van autoriteiten in wie we vertrouwen hebben. We nemen dan aan dat die ideeën werkbaar en waardevol zijn zonder na te gaan of te onderzoeken of dit ook werkelijk zo is.

Wanneer we dan naar deze informatie gaan handelen of deze ideeën gaan toepassen, omdat we geloven dat de informatie juist is, terwijl anderen ons proberen duidelijk te maken dat de informatie niet juist is, neigen we elkaar in de haren te vliegen. Er wordt dan vaak een negatieve en emotionele reactie geactiveerd.

We hebben allemaal wel dingen in onze jeugd meegemaakt waar onze ideeën onderuit werden gehaald. Dit waren vaak traumatische ervaringen die patronen hebben gevormd in ons onderbewustzijn en zo opnieuw getriggerd kunnen worden op latere leeftijd.

Dit is waarom we zo prikkelbaar zijn. Die onderbewuste patronen worden door prikkels in je huidige omgeving geactiveerd.

Wat gebeurt nu eigenlijk in ons denkvermogen wanneer we het oneens zijn met wat iemand anders beweert? Is er nog een andere reden dat we zo snel geïrriteerd raken of zelfs kwaad worden op elkaar. Ik denk van wel. Dit heeft alles te maken met ons gevoel voor eigenwaarde.

We kunnen het gevoel voor eigenwaarde misschien enigszins vergelijken met de wet van de communicerende vaten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is istockphoto-821555578-170667a.jpg

Wet van de communicerende vaten

De wet van de communicerende vaten is een regel uit de natuurkunde die aangeeft dat in open vloeistofreservoirs die voor de vloeistof onderling onder het vloeistofniveau zijn verbonden, het vloeistofpeil in alle reservoirs even hoog staat. De vaten communiceren met elkaar, dat wil zeggen, ze staan met elkaar in verbinding. Wikipedia (NL)

Stel je voor dat het middelste vat jouw eigenwaarde voorstelt en de 4 andere vaten de eigenwaarde van anderen. Wat gebeurt er als anderen jouw eigenwaarde naar beneden drukken door jouw idee belachelijk te maken? Je voelt je minder goed, minder zeker, geïrriteerd en misschien zelfs kwaad. Wanneer de anderen opmerken dat jouw eigenwaarde aan het verminderen is, kan dit hun eigenwaarde doen stijgen. Ze zullen zich gesterkt voelen in hun mening.

Tal van mensen begrijpen niet waarom anderen hun idee willen dwarsbomen of belachelijk maken, zonder dat ze daarvoor een goede reden lijken te hebben. Of ze nu wel of niet een goede reden hebben om jouw idee onderuit te halen, maakt op zich niet zoveel uit. Waar het mij hierom gaat, is dat je begrijpt wat hun diepere motivatie is om dit te doen.

Als jouw idee in strijd is met de ideeën van anderen of wat in het algemeen als waar wordt aangenomen, dan tast je hun zekerheden aan. Onze eigenwaarde is opgebouwd uit zekerheden. Als jouw idee iemand onzeker maakt, dan zakt de eigenwaarde van die persoon. Je voelt je verkeerd gemaakt. Jouw eigenwaarde stijgt in hun ogen en hun eigenwaarde zakt hierdoor.

Dit is wat compensatiegedrag veroorzaakt. We willen die vermindering van onze eigenwaarde compenseren door mensen die er anders over denken, aan te vallen. Door de persoon te kwetsen en belachelijk te maken, kunnen we zijn eigenwaarde weer verlagen, waardoor onze eigenwaarde weer kan stijgen.

Als we dit in groepsverband kunnen doen, dan zal de aanval meer kans op succes hebben. Het kan er zelfs toe leiden dat de anderen hun tegenstrijdige ideeën laten varen en alle vaten weer perfect met elkaar communiceren.

Dit zal echter niet lang duren, want we zijn voortdurend bezig om elkaar uit te dagen en te kwetsen, waardoor het plaatje van hierboven beter kan worden gezien als een utopie.

Onze eigenwaarde is niet statisch, ze wordt bijna constant in beweging gehouden door allerhande prikkels die op ons afkomen.

Alles wat je denkt, zegt of doet, heeft een effect op zowel jezelf als de ander(en) met wie je iets doet of over wie je iets denkt of zegt. Dit effect kan als positief of als negatief worden geïnterpreteerd, afhankelijk van waar iemand zich bevindt op de schaal hieronder.

Schaal Van Menselijke Persoonlijkheden

De Sociale Persoonlijkheid

De Minder Sociale Persoonlijkheid

De Niet Sociale Persoonlijkheid

De Minder Antisociale Persoonlijkheid

De Antisociale Persoonlijkheid

De Sociale Persoonlijkheid zal geïrriteerd zijn als hij merkt dat hij iemand anders heeft gekwetst. Zijn eigenwaarde kan hierdoor afnemen. Hij zal geneigd zijn om het goed te maken of zijn excuses aan te bieden om terug in balans te komen met de betreffende persoon.

De Antisociale Persoonlijkheid zal blij zijn wanneer hij ziet dat hij anderen heeft gekwetst. Zijn eigenwaarde zal stijgen en het middelste vat in de tekening van de communicerende vaten, zal misschien zelfs overstromen, afhankelijk van hoeveel leed hij heeft kunnen veroorzaken.

De narcist, de sociopaat en de psychopaat vallen allen onder de Antisociale Persoonlijkheid. De narcist zou ook onder de Minder Antisociale Persoonlijkheid kunnen worden ingedeeld, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

De grootste categorie is vermoedelijk de Minder Sociale Persoonlijkheid, maar de samenleving lijkt op dit moment te veranderen richting Niet Sociaal en zelfs Minder Antisociaal. Dit betekent dat de Antisociale Persoonlijkheid
steeds meer grip aan het krijgen is op de niveaus daarboven, waardoor we op deze persoonlijkheidsschaal massaal naar beneden worden getrokken.

Het betekent ook dat de mensen die sturing geven aan de samenleving, zoals media en politiek, steeds meer Minder Antisociale Persoonlijkheden en Antisociale Persoonlijkheden tussen hun gelederen hebben. Het is dan ook van groot belang om te gaan begrijpen hoe deze categorie mensen te werk gaat en vooral hoe je voor jezelf kan vaststellen of een Antisociale Persoonlijkheid te veel grip op je leven heeft gekregen.

Er zijn tal van video’s op YouTube te vinden die uitleg geven over de drie persoonlijkheidsstoornissen die vallen onder de Antisociale Persoonlijkheid.

Ik wil hier drie kenmerken benoemen die we bij alle vier de niveaus onder de Sociale Persoonlijkheid in meerdere of mindere mate zullen aantreffen.

In het begin kan het nog wat lastig zijn om deze drie kenmerken te herkennen. De Sociale Persoonlijkheid zal hier het minst moeite mee hebben.

De meerderheid van de mensheid bevindt zich echter ergens onder het niveau van de Sociale Persoonlijkheid, wat betekent dat ze deze drie kenmerken zelf hebben. Dit maakt het wat moeilijker om het bij anderen waar te nemen.

Gelukkig is het wel zo dat we beter in staat zijn om waar te nemen wat bij anderen niet deugt dan bij onszelf. Dit betekent dat we wel degelijk in staat zijn om deze drie kenmerken op te merken. Je moet er gewoon op leren letten en je zult al snel doorkrijgen hoe we elkaar op een vrij simpele manier negatief kunnen beïnvloeden.

Deze drie kenmerken vormen een rookgordijn waardoor je, als je niet goed oplet, in de maling wordt genomen.

Hier de drie kenmerken:

1. Het achterhouden van essentiële informatie

2. Het spreken in algemeenheden

3. Het gebruik maken van stigma’s

Stigma  (Schandvlek)

Een stigma is een brandmerk dat aan een bepaald persoon, groep personen of zaak wordt gekoppeld. Een stigma kan ook een negatief vooroordeel zijn dat leeft onder een bevolkingsgroep. In het Nederlands kent men het afgeleide werkwoord “stigmatiseren”. Synoniem hieraan is het “brandmerken”. Deze woorden worden gebruikt in overdrachtelijke zin. Meer op Wikipedia (NL)

Discriminatie is in feite het stigmatiseren van bevolkingsgroepen. We kennen allemaal de stigma’s die op dit moment erg populair zijn.

Hier een paar voorbeelden:

Complottheorist, Complotdenker, Complotgekkie, Anti-vaxxer, Wappie.

Toen het duidelijk werd dat er steeds meer complottheorieën veel waarheid bevatten, heeft men vermoedelijk de term complottheorist veranderd in complotdenker. Nadat deze term ook begon te wankelen, omdat veel complotdenkers het bij het juiste eind bleken te hebben, was het noodzakelijk geworden om een niet veelzeggende term uit de jaren 90 nieuw leven in te blazen en, bijgevolg, deed het stigma Wappie zijn herintreden. Hier kan men vermoedelijk wel weer een tijdje mee voort. Ik weet niet echt of het zo is gegaan maar het lijkt me enigszins aannemelijk.

Wappie

Dit is een pejoratief begrip dat ontstaan is in het Nederlands taalgebruik in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het geeft een zonderlinge geestesgesteldheid aan waarbij men de weg kwijt is geraakt, een zonderling persoon dus, een dwaalgeest of ‘gekkie’.

Het kan ook betekenen ‘onder invloed van verdovende middelen verkeren’ of ‘niet goed wijs zijn’.

Meer op Wikipedia (NL)

Het stigmatiseren van mensen of groepen van mensen is, voor de Antisociale Persoonlijkheid, een zeer belangrijk wapen dat kan worden gebruikt, niet alleen om mensen tegen elkaar op te zetten, maar ook om het achterhouden van essentiële informatie makkelijker te maken. Praten in algemeenheden kan zeker ook helpen om mensen weg te houden van waar het eigenlijk allemaal om draait.

Wanneer mensen elkaar in de haren vliegen, zijn ze niet echt geneigd om naar de oorzaak van hun conflict te zoeken. Twee strijdende partijen zullen bijna altijd hun tegenpartij zien als de oorzaak van hun conflict.

Heel wat discussies verzanden dan ook in het uiten van algemeenheden die zeer kwetsend kunnen zijn, wat zeker niet zal uitnodigen om naar de oorzaken van de problemen waarover men discussieert, te zoeken.

Men zou geen oorlog kunnen voeren zonder de drie hierboven genoemde kenmerken. Er zijn nog andere kenmerken die een conflict kunnen doen escaleren, maar deze drie kenmerken zijn het meest effectief en worden dan ook altijd gebruikt in ieder conflict. Ze vormen de perfecte ingrediënten voor het optrekken van een rookgordijn. Het rookgordijn heeft als doel om de aandacht weg te houden van essentiële informatie die tot een oplossing van het probleem onder discussie, zou kunnen leiden.

In een conflictsituatie zal groepsovereenstemming altijd zorgen voor een escalatie van het conflict. Het maakt niet uit welke partij gelijk heeft.

Politici zijn meesters in manipulatie en bedrog; ze weten als geen ander hoe gebruik te maken van deze drie discussiewapens. Zonder politici zou het voor de rijke machthebbers niet mogelijk zijn om de mensheid onder hun controle te houden in de mate waarin ze dit nu doen. Dit kan nog vele malen beter en, mochten hun plannen slagen, zullen ze de politiek uiteindelijk niet meer nodig hebben.

De politieke discussies worden gebruikt om een rookgordijn op te trekken dat de rijke machtshebbers nodig hebben om hun agenda verder te kunnen uitrollen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een dictatoriale werelddominantie.

Alle onenigheden tussen de verschillende partijen zijn nodig om het rookgordijn in stand te kunnen houden. Het enige doel van de verschillende politieke partijen is om hun volgelingen de indruk te geven dat ze, de politici van die partijen, de belangen van diezelfde volgelingen dienen. Dat doen ze niet!

Het maakt niet uit hoe veelbelovend hun boodschappen mogen klinken. Ze werken niet voor ons. Samen met de reguliere media vormen ze een soort van publieke relatieafdeling voor de rijke machthebbers en de grote multinationale ondernemingen die de wereld regeren. Wij hebben hier niets in te zeggen.

De meeste alternatieve media worden gesponsord door de verschillende regeringen, de multinationale ondernemingen of de rijke machthebbers die zich hoger in de hiërarchie bevinden. Zo kunnen de rijken der aarde ook controle uitoefenen over de oppositie. Tal van journalisten en politici die oppositie voeren tegen de huidige beleidsregels, zijn dan ook wolven in schaapskledij.

De meeste mensen die dit artikel lezen, zullen het met wat ik hier schrijf wel enigszins eens zijn tot aan de laatste vijf paragrafen. Ik heb ze schuin en vet gedrukt speciaal om je aandacht erop te vestigen.

Ik heb deze vijf paragrafen met een specifieke reden in dit artikel verwerkt. Ik weet dat ik met zoiets te schrijven bij mensen die moeite hebben om hun eigen mening in twijfel te trekken, een reactie vanuit het onderbewustzijn uitlok. Conflicteert hun mening met die van een ander, mij in dit geval, dan voelt dat meestal niet goed aan.

Het is nu even niet belangrijk voor de lezer die er aanstoot aan neemt of wat hier staat ook echt zo is. Waar het hierom gaat, is of je jezelf geïrriteerd voelde of misschien boos werd of enig andere negatieve reactie ervoer, toen je dit las. Dit is belangrijk omdat dit aangeeft dat jouw mening ermee in conflict kwam.

Wat is dan nu het gevoel dat je hebt over de schrijver van dit artikel? Sommigen zullen denken: ‘Dan is hij toch een complotdenker’.

Dat is natuurlijk de gemakkelijkste manier om het op te lossen, omdat dit onmiddellijk de automatische reactie vanuit het onderbewustzijn in kracht zal doen afnemen.

Zodra we een etiket plakken op de boodschapper of de boodschap, zal de boodschap min of meer onttrokken worden aan de waarneming.

We verplaatsen nu onze aandacht op het stigma “complotdenker” en zullen geneigd zijn om te verzanden in algemeenheden waardoor we de automatische reactie nog verder doen afnemen.

Laat me je een voorbeeld geven van discriminatie en stigmatisering die niets te maken hebben met de vijf paragrafen van hierboven. Dit om nog duidelijker te maken wat ik bedoel zonder dat je, door mijn toedoen, een automatische reactie ervaart.

Ik wil hiervoor refereren aan een kleine episode van een populaire tv-serie uit het verleden.

Het is een tv-clip van de zeventiger jaren uit de serie “Kung Fu” met David Carradine in de hoofdrol als Caine en Roy Jensen als de rotzak.

Bekijk dit eens goed. Het is maar een clip van een paar minuten. Het laat duidelijk zien hoe het stigmatiseren van je medemens tot een ruzie kan leiden. Het laat ook zien hoe groepsovereenstemming hiertoe bijdraagt en wat er gebeurt met groepsovereenstemming wanneer de rollen zich plotseling omdraaien. Er wordt in deze scene niet gediscussieerd. Caine zegt helemaal niets tegen de rotzak. Hij verdedigt zich op het moment dat dit noodzakelijk wordt. Dan verlaat hij zonder ook maar iets te zeggen, de totaal onthutste groep.

In dit fragment zien we duidelijk dat het conflict werd gecreëerd door stigmatisering en discriminatie. De rotzak werd pas gewelddadig toen zijn woorden geen effect hadden op Caine.

De rotzak is duidelijk een Minder Antisociale Persoonlijkheid of een Antisociale Persoonlijkheid. Caine is echter een Sociale Persoonlijkheid die nooit geweld gebruikt, tenzij hij zichzelf moet verdedigen. Hij behandelt vriend en vijand met respect, zoals hij dat als kind van zijn Chinese meesters heeft geleerd.

Sociale Persoonlijkheden zijn uniek. Ze komen zeer weinig voor. Ze zijn dapper, maar ook zeer bescheiden en altijd correct. Ze zijn waarheidsgetrouw, spreken niet in algemeenheden, hebben weinig angst en gebruiken nooit stigma’s om anderen te kleineren. Ook hebben ze een zeer hoog tolerantieniveau.

De rol van Caine, meesterlijk vertolkt door David Carradine, toont feilloos wat een Sociale Persoonlijkheid is. Dit is waarom ik deze tv-serie als voorbeeld wilde gebruiken.

Discriminatie van bepaalde groepen mensen, die anders zijn dan wij of ideeën hebben die niet stroken met onze ideeën, wordt altijd veroorzaakt door de drie hierboven genoemde kenmerken.

Ik ga ze hier nog eens opsommen omdat ik ze zo belangrijk vind:

1. Het achterhouden van essentiële informatie

2. Het spreken in algemeenheden

3. Het gebruik maken van stigma’s

De nummers 2 en 3 creëren het rookgordijn dat ertoe dient om essentiële informatie aan het zicht te onttrekken.

Bijna iedereen spreekt wel eens in algemeenheden. Als je tegen iemand zegt: ”Ik vind die gast maar een klootzak”, dan zegt dit helemaal niets over de betreffende persoon. Het enige wat je eruit op kan maken is dat je, om wat voor reden dan ook, een aversie hebt tegen die persoon.

“Hij is een aluhoedje die denkt dat elektromagnetische straling zijn hersenen kunnen beïnvloeden, ha, ha, ha wat een eikel”

Dit is een ander voorbeeld van stigmatiseren. We moeten hiermee de indruk krijgen dat iemand die zijn hersenen wil beschermen tegen straling met aluminiumfolie een complotgekkie is die niet goed bij zijn hoofd is. Of dit zo is dat moeten we eigenlijk zelf uitzoeken en niet overlaten aan mensen die alles na-apen wat door autoriteiten wordt beweerd.

Toegegeven, het is niet meer zo gemakkelijk om iets tot op de bodem uit te zoeken aangezien er een informatieoorlog gaande is tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen. Deze informatieoorlog speelt zich voornamelijk af bij de wetenschappers, in de politiek en in de media.

Er zijn wetenschappers die de belangen van de multinationale bedrijven moeten dienen en er zijn onafhankelijke wetenschappers. Er is de alternatieve media tegen de reguliere media en in de politiek is het de zittende regering tegen de oppositie. En ze beweren allen zo ongeveer het tegenovergestelde. Wie moet je dan nog geloven?

Als je tot diepere inzichten wilt komen en wilt weten hoe je best te werk kunt gaan, lees dan het gratis e-boek Complottheorieën.

Mijn doel met dit artikel is om mensen tot nadenken te stemmen. De rijke machtswellustelingen zullen alles in het werk blijven stellen om de mensheid tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers, heet deze strategie en nu weet je hoe gemakkelijk dit is. Het wordt al sinds mensenheugenis door de machtigen der aarde toegepast.

Als we dit niet massaal gaan doorzien en zelf niet gaan zoeken naar wat er werkelijk gaande is in deze wereld dan komen er zeer zware tijden waarvan de coronacrisis nog maar kinderspel is.

Zo belangrijk acht ik deze informatie.

Willen we nog een toekomst voor onze kinderen? Willen we nog iets te zeggen hebben over ons eigen lijf en leven? Neem deze informatie dan serieus en probeer zelf achter de waarheid te komen. Durf elke informatiebron in twijfel te trekken. Neem niets aan van wat ik hier beweer over de machtige der aarde. Zoek zelf naar antwoorden. Niemand kan dit voor je doen.

De corona crisis gaat niet voorbij. De beperkingen die ons worden opgelegd zijn het nieuwe normaal en zullen alleen maar toenemen. We zullen nooit meer terug keren naar de tijd vóór de corona crisis. Dat zeg ik niet. Dat zegt de oprichter van het World Economic Forum Klaus Schwab.

Een andere uitspraak van hem is: “Je zult niets meer bezitten en je zult er blij mee zijn”. Wat hij hiermee vermoedelijk bedoeld te zeggen is dat alles wat wij nu bezitten staatseigendom zal worden. Wij kunnen natuurlijk wel in ons “eigen” huis blijven wonen of in onze “eigen” auto blijven rijden maar we huren alles van de staat of van de wereldregering. We worden dan ook door hen betaald als we tenminste gehoorzaam zijn.

Is dit misschien toch iets om verder te onderzoeken?

Ik hoop echt dat meer mensen gaan doorzien wat er op dit moment speelt in de wereld.

Angst is een slechte raadgever. Je kop in het zand steken en doen alsof het allemaal wel weer goed zal komen lijkt mij niet erg zinvol.

De plannen voor de mens van de toekomst worden zeer uitgebreid uit de doeken gedaan. Zowel het World Economic Forum als de Verenigde Naties spelen hierin een hoofdrol. Je kunt al de plannen vinden op de websites van deze zeer machtige privé organisaties. Volgens deze organisaties is Covid 19 de eerste stap naar een nieuw soort mens waarvan het lichaam moet worden opgewaardeerd naar een cyborg lichaam dat volledig onder controle staat van Kunstmatige Intelligentie (AI).

Je kunt hierover meer informatie vinden op deze website

Gaan wij dit allemaal laten gebeuren?

Mocht je, nadat je dit allemaal hebt gelezen, willen weten wat er nu werkelijk gaande is met de covid crisis dan is deze website een aanrader. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.